Eski ve köhnemiş depo yapılarıyla vedalaşan firmalar, yeni bir depo yönetimi sistemi arayışına girdiklerinde, yeni araçlar ve yüksek optimizasyon potansiyelleri ile verimliliklerini üst seviyelere çıkartabiliyor. Güncel Depo Yönetimi Sistemleri, ihtiyaç duyulan ürünün depoda en kısa sürede bulunabilmesinin yanı sıra stok ve depolama için en uygun depo alanının belirlenmesini de sağlıyor. Sistem, tüm depoların mak-simum verimlilikle kullanılmasını ve gereksiz yer kayıplarının önlenmesini de güvence altına alıyor.

banner_ias_300dpi_web-600

İşletmeler gelişirken genellikle, mevcut yapılar yeni duruma uyum sağlayamadan ihtiyaç duyulan depolama alanı da büyür. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, iş akışının ve üretim sürecinin sekteye uğrayacağı kaygısıyla alışkanlıklarını değiştirmekten korkarlar. Oysa depo yönetimi maliyetlerinin azaltılması, depolama alanının en yüksek verimlilikle kullanılabilmesi ve malzemeler arasındaki mesafelerin kısaltılabilmesi için “Depo Yönetimi Sistemi” (Warehouse Management System-WMS), büyük bir potansiyel taşımaktadır.

Depo Yönetimi Sistemi ile Depo hareketleri kolayca, otomatik olarak yönetilebilir

WMS ile tüm malzeme hareketleri birbirine uyumlu ve düzenli bir süreç halinde yürütülebilir. Sistem, kullanıcıyı tüm malzeme hareketlerinin işlenmesi konusunda destekler ve depo hareketlerinin kolayca, otomatik olarak yönetilmesini sağlar.

Örneğin, ortalama bir ERP yazılımının bir modülü olarak kullanıcıya sunulan bir WMS çözümünde bir ticari işlem gerçekleştirildiğinde ilgili süreçler harekete geçer:
Bir satınalma siparişini takip eden mal girişleri, toplama alanı olarak tanımlanmış bir depo yerine kaydedilir. Burada malları nihai bir depo yerinde depolamak amacıyla otomatik olarak bir yerleştirme emri oluşturulur. Böylece tedarikçilerden teslim alınan ya da şirket içinde üretilen malların hızla ve kolayca depoya yerleştirilmeleri garanti altına alınır.

Ayrıca müşteri siparişinin işlenmesi sırasında, irsaliyeler kaydedilirken, malların depodan çıkartılıp bir toplama alanına nakli için otomatik toplama emirleri de oluşturulabilir.

Siz kriterleri belirleyin, sistem depolama alanını göstersin

wms1-600

Sistem, oluşturulan yerleştirme / toplama emirlerini temel alarak bir öneri listesi oluşturur. Bu listede, uygun depo adreslerine ilişkin, kullanıcı tarafından konfigüre edilebilecek bir sıralama da yer alır. Öneri listesi kişisel talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılabilir ve depolama alanını seçerken depo çalışanlarını destekler.

Böyle bir öneri listesiyle, karışık bir depolamada bile, “First In – First Out” (FIFO) gibi stratejiler belirlenerek, ilk önce depolanan ürünün önce çıkarılması, kapsamlı stok listesine danışılmadan mümkün olur. Ayrıca acil durumlarda, uzun yollardan kaçınmak için ürünün en yakın depolama yerinden alınması da tercih edilebilir. Bunun için WMS’te deponun yapısına ilişkin bir plan oluşturularak her bir depolama alanının mesafesi hesaplanır. Böylece sistem, çalışanlara en kısa yolu önerebilir.

Spesifik ürün özellikleri sayesinde bozulabilen ürünlerin soğuk depoya, tehlikeli maddelerin tehlikeli madde deposuna ya da ağır yapı parçalarının yüksek bir rafa konulmayacağı belirlenebilir. WMS modülü, depolama ve depo değiştirme için de bir tavsiye listesi oluşturur. Kapasitesi dolan depolar, bu listede gösterilmez. WMS ayrıca depolama alanını en verimli şekilde kullanabilmek ve boş alan kullanımını engellemek için de faydalıdır. Boş alanların WMS ile yönetilmesi ve ürünün depoya bilgisayar desteğiyle yönlendirilmesi, deponun toplam kapasite ve verimliliğini artırabilir.

WMS modülü ile toplama ve yerleştirme emirleri, bir çalışana atanabilir. Çalışan üzerindeki işler, bir uygulama ile topluca görülebilir. Yine, bir çalışandan diğerine iş transferi de yapılabilir.

Daha verimli iş akışları

WMS modülü Üretim Planlaması ve Kontrolü (PRD), Satınalma (PUR) veya Satış (SAL) modüllerine entegre edilerek, geniş kapsamlı sinerji sağlanabilir. WMS’in sistemdeki diğer modüllerle bağlantısı, lojistik iş akışlarının daha verimli gerçekleştirilmesini sağlar ve envanter yönetimi ile ilişkili diğer iş süreçlerini hızlandırır:

PRD, PUR veya SAL modüllerinde herhangi bir işlem oluştuğunda ilgili süreçler WMS’te otomatik olarak yürütülür. Örneğin, bir sipariş için depo teslimatı yapıldığında çalışanlar birçok sürece dâhil olurlar. Malların teslimatçıdan alınıp depoda uygun yerlere, uygun koşullarda ve zamanda yerleştirilmesinden sorumludur. Ancak sorumlulukları bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca teslimat evraklarını kontrol etmeleri ve kalite kontrolünü yapmaları da gerekir. Bu durumda WMS modülü, dâhili depolama sürecini yönetmek için devreye girebilir. Bu, günlük çalışmanın yükünü kayda değer ölçüde azaltır ve işletmeye zaman kazandırır.

Birçok firma, üretim süresini olabildiğince kısıtlı tutup aldığı siparişi en kısa sürede teslim etmek istediğinden ilgili hammaddenin ihtiyaç anında stokta bulunabilmesi önemli bir gerekliliktir. PRD sistemine entegre edilen WMS modülü, bu konuda güvence sağlayabilir. Bunun için örneğin, WMS modülünde, yukarıda belirtilen işlem süreci eş zamanlı olarak planlanır; gerekli toplama iş emirleri otomatik oluşturulur ve işlem tarihi verilebilir. Ayrıca sipariş işlemlerinde, otomatik depo birleşmeleri yapılabilir. Böylece sistem, bir teslimat belgesinin kaydında depo çıkışı belirlenmiş ürünün sevki için bir merkez sevk – depolama yeri ayırabilir. WMS modülü sayesinde, her bir depolama alanındaki değerlendirme algoritmaları diğer modüller ile entegre olur ve iç süreçler kadedeğer ölçüde kolaylaşır.

Mobil veri giriş cihazlarıyla rekabet avantajınızı artırın

wms2-600

Büyük depo veya üretim alanlarına sahip kuruluşlarda sistem, sabit bilgisayarlar ile verimli kullanılamaz. Günümüzde tüm görevlerin kağıda dökülmesi de bir alternatif sayılmaz. Gündelik hayatta sistemin etkin kullanımına tek engel, bir sonraki bilgisayar terminaline giden yolun uzunluğu değildir. Ürün hareketleri ile sistematik kayıtlar arasındaki gecikmeler de sistem kayıtları ile güncel durum arasında uyuşmazlıklara ve aksaklıklara yol açabilir. Örneğin firmaların, kesin olmayan verilerden yola çıkarak ürün teslimatı vaadinde bulunması riski ortaya çıkabilir. Bu tehlikeyi önlemenin yolu ise mobil uygulamalar ve mobil veri giriş cihazlarından geçer.

Bazı depo yönetim sistemleri, el terminali veya RFID-Tarayıcısı gibi mobil veri giriş cihazları (MDE’ler) için bir mobil uygulama sunarlar. Mobil uygulamalar yardımıyla ve mobil veri giriş cihazları kullanılarak stok kayıtları, yerden bağımsız olarak gerçekleştirilebilir. Bu cihazlar merkezi veri tabanına WLAN veya mobil telsiz üzerinden bağlanıyorsa tüm kayıtlar gerçek zamanlı olarak aktarılabilir. Bu da sistemin tutarlılığına büyük katkı sağlar. İstenildiği anda güncel stok ve sipariş verilerine ulaşılabilir. İhtiyaç duydukları tüm bilgilere hızla ulaşabilmek, firmalara önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir.