Avrupa ülkelerine baktığımızda kurum kaynaklarının neredeyse %40’ını kurumsal yazılımlar oluşturuyor. Firmaların hem kendi pazarlarında hem de küresel pazarda var olabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ‘Bilişim Teknolojileri’ni iş süreçlerinde etkin kullanmalarına bağlı. Firmaların stratejik yol haritası oluşturmada ERP yazılımlarının üstlendiği rolü, Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Sn. Alpaslan Tomuş ile konuştuk.

mikro yazılım alpaslan tomus

Kurumsal iş çözümlerinin başında gelen ERP sistemlerinin tarihsel gelişimini ve şirketler açısından kritik önemimi kısaca özetler misiniz?

Mikro Yazılım olarak biz, 1988 yılında %100 yerli sermaye ile kurulmuş bir kurumsal yazılım sağlayıcı olarak hizmet vermekteyiz. Mikro Yazılım mühendisleri, şirketlerin var olan işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte kurumsal ve ticari yazılımlar geliştirirler. Buna ek olarak, yine şirketlere e-devlet uygulamalarına yönelik hizmetler sunmaktayız. Mikro Yazılım, bugün 105 bine yakın müşteri portföyü ve ülke çapında sayıları 300’e ulaşan bayi ağı ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunan önemli yazılım şirketlerinden biridir.

Mikro Yazılım’ın kurulduğu günden bu yana genişleyen ve büyüyen müşteri portföyü ve bayi ağı, başlı başına ülkemizdeki kurumsal yazılım sürecinin geliştiğinin önemli bir göstergesidir. Bugün geldiğimiz noktada, Mikro Yazılım olarak çok geniş yelpazede müşteri portföyüne sahibiz ve çok farklı sektörden pek çok şirketin kurumsal, ticari ve e-devlet uyumlu süreçlerini hayata geçirmeye devam etmekteyiz. Bu anlamda 2016 yılında da, özellikle e-devlet tarafındaki hareketli sürecin bu ilgi ve eğilimi artıracağı görüşündeyiz.

Şirketlerin e-dönüşüm ve dijitalleşme yolculuğunda ERP sistemleri nasıl bir boşluğu dolduruyor?

Bu uygulamalar, işletme verimliliğini önemli ölçüde artırarak, doğru verilerin toplanmasını, veriden bilgi bilgiden ise politika/strateji üretilmesini sağlamaktadır. Ayrıca etkin planlama (insan kaynakları, finansal akış, üretim vb.) ile verimlilik artışı elde edilmektedir.

Şirketlerin yatırımları sonucunda elde ettikleri faydaları genel olarak şu başlıklar altında toplanabilir: Maliyetlerde azalma, gelirlerde iyileşme, gelişmiş nakit yönetimi, envanter ve personel sayılarında azalma, sipariş termin sürelerinin azalması, üretkenlik ve sipariş yönetiminde iyileşme, bilgi ve süreç akışlarıyla müşteriye hizmet sürelerinde iyileşme. ERP’nin sağladığı faydalar şöyle sıralanabilir:

 • Piyasadaki tehditlere ve fırsatlara daha hızlı tepki vermeyi sağlar.
 • Etkin stok yönetimi ve denetimiyle, stok maliyetlerinin ve elde bulundurma maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunur.
 • Bölgeler ve/veya iş yerleri arasında malzeme, işçilik, makine-teçhizat, bilgi gibi üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımını sağlar.
 • Gerçek zamanlı kar-zarar ve maliyet analizlerinin yapılabilmesini sağlar.
 • Değişken üretim koşullarına hızlı tepki vererek rekabet gücünün arttırılmasına katlı sağlar.
 • Örnek senaryolar oluşturarak muhtemel sonuçları canlandırabilir (Simülasyon).
 • Müşteri hizmet seviyelerini geliştirerek müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • ERP sistemini uygulayan çeşitli fonksiyonlar, birimler, işletmeler ve ülkelerdeki faaliyetlerde merkezi bir koordinasyon oluşturarak dil, coğrafya ve zaman sınırlarını ortadan kaldırır. Böylece bir yönetici, bir başka ülkedeki fabrikanın çeşitli faaliyetlerini bulunduğu yerden rahatlıkla izleyebilir.
 • ERP sistemi ile müşteri tek bir birimi arayarak, internet üzerinden siparişini verebilir ve daha sonra verdiği siparişin gelişimini takip edebilir. Sistem standartlaştırıldığı için bilgi, tüm organizasyon boyunca aynıdır.
 • ERP sadece tüm organizasyonu bir uçtan diğer uca bütünleştirmekle kalmaz ayrıca daha etkin çalışmak isteyen ilgili fonksiyonlara da bilgi sağlar. Üretim odaklı kararlar, satış odaklı kararlara daha kısa bir sürede, daha etkin bir şekilde bağlanarak üretimden satışlara kârlılık gerçek zamanlı izlenebilir. Böylece, karar verme hızlanır ve kolaylaşır.
 • ERP sistemiyle birleştirilmiş ve bütünleşik bilgi sağlanarak, kaynakların daha etkin kullanılması gerçekleştirilebilir. Böylece daha az kaynak kullanımı ile daha çok katma değer elde edilebilir.
 • ERP sistemi daha doğru ve tutarlı raporların otomatik olarak hazırlanmasını sağlar.
 • Bilgi gerçek zamanda hazır halde bulunur ve son kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye kolaylıkla erişebilir.
 • ERP sistemi işletme genelinde, termin sürelerini ve maliyetleri azaltma amacına yöneliktir.
 • En güncel bilgiye en hızlı şekilde ulaşma imkânının getirdiği üst düzey bilgi bütünleştirmesi sayesinde, pazar, müşteri ve iş dünyası oluşumlarına organizasyonun anında tepki vermesi sağlanır. Envanter kontrolü ve arz/talep dengesi yerine oturtulur.

mikro yazılım

Şirketler ERP yatırımlarında hangi noktada? Eğilimler, beklentiler, sorunlar ve çözüm yolları nelerdir?

ERP yatırımları sürecinde karar verme noktasında KOBİ’ler ve KOBi+ şirketler kadar  büyük ölçekli şirketlerin de zorlandığını görmekteyiz. Bu noktada firmalar kendi iş süreçlerine en uygun yazılımı seçmek adına, öncelikle kendi iş süreçlerini ve iş süreçleri ile ilgili ihtiyaçları net olarak ortaya koymak durumundalar.

Mikro Yazılım olarak, firmaların elindeki çeşitli uygulamalardan elde edilen ham verinin analizi için gerekli araçlar ile kurum içi ve kurum dışı verileri tek bir platformda toplayarak verilerin bilgiye, bilgilerin de kararlara dönüştürülmesini sağlıyoruz. Böylelikle bilgiye en hızlı şekilde ulaşılması, kurumun gelir ve performansının en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Burada en önemli fayda firmaların stratejik planlarını en doğru şekilde oluşturabilecekleri projeksiyonların onlara doğru ve hızlı bir şekilde sunulmasıdır. Mikro Yazılım mühendisleri, bu noktadan sonra, şirketlerin var olan işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte kurumsal, ticari ve e-dönüşüm yazılımları geliştirirler.

Araştırmalara göre, Türkiye Bilişim Pazarı, 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da yüzde 12 büyüyerek  78 milyar TL  olarak gerçekleşti.  Yazılım ve hizmet pazarındaki büyüme trendinin devam etmesi bekleniyor. Yazılım pazarında ERP, iş analitiği, mobil uygulama, veri güvenliği ve veri yedekleme alanları, hizmet pazarında ise  bulut ve  barındırma  hizmetleri, danışmanlık, destek hizmetlerinin büyümesi öngörülüyor. Küçük ölçekli işletmeler için bulut üzerinden yazılım çözümlerinin sunulması artacak. Donanım pazarındaki itici güç akıllı telefon, sunucu ve veri depolama, taşınabilir ürünler olacak. 2017 yılında  buluta bağlı servisler Türkiye pazarında daha da yaygınlaşacak.

ERP Pazarı yaklaşık 140 milyon dolarlık bir Pazar. Tüm kurumsal yazılımları kapsayan EAS  pazarı ise 253 milyon dolarlık bir Pazar.

KOBİ’ler açısından ERP sistemlerinin ‘pahalı ve uzun soluklu proje’ imajını değiştirecek yeni iş modelleri ve yaklaşımlar neler olabilir?

Günümüzün hızlı iş yaşamı koşullarında bilgiye minimum maliyet ve en hızlı şekilde erişim bulut teknolojisinde çalışmak üzerine yapılandırılmış iş yazılımları ile olmaktadır. Bulut üzerinde çalışan uygulamalar ile işletmelerin sahip olma maliyetleri oldukça düşmekte; çünkü, sunucu, veritabanı, donanım, kurulum gibi bir çok etken ortadan kalkmaktadır. Diğer yandan bilgiye erişim mobil ortamlardan sağlandığı için kullanıcıların farklı lokasyonlardan katkıları ile projelerin uzun soluklu olması gibi bir etken azalmış olmaktadır.

mikro yazılım

Şirketler ERP sistemlerine yatırım yaparken nelere dikkat etmeli; ERP sistemlerinde entegrasyon neden bu kadar önemli? 

Şirketler ERP yatırımı yapmadan önce kendi iç dinamiklerini, insan kaynaklarını, iş süreçlerini ve operasyonlarını net bir şekilde ortaya koyarak düzenleyici ve önleyici faaliyetler ile gerekli düzenliliği oluşturmaları önem taşımaktadır. Bu süreçlerden sonra ERP yazılımı için uzun bir tedarikçi listesi oluşturup analizler ile listeyi kısaltıp geriye kalan ERP tedarikçilerini iyi değerlendirmeleri gerekmektedir.

ERP sistemlerinde departmanlar arası entegrasyon; implementasyon sürecinin verimliliği ve canlıya geçiş sonrası işletmeye ERP’nin katkıları açısında olmazsa olmazdır. Satış, üretim planlama ve satınalma yönetimi bu entegrasyona en önemli örnek olarak verebiliriz. Satışın verdiği teklife ve onaylanmış siparişine uygun üretim planlama yapılması ve planlama sonrası en uygun tarihte satınalmanın hammadde tedariğini sağlanması, ilgili hammaddenin planlanan üretime göre sahaya gönderilmesi ve tüm bu süreçlere uygun bir şekilde diğer departmanlarında sisteme entegre olabilmesi ERP’nin işletmedeki verimini ortaya çıkarabilmektedir.

Mikro ERP ürün ailesi; ürün yönetiminden personel yönetimine, dış ticaretten finans yönetimine, ilişkiler yönetiminden genel muhasebe yönetimine kadar tüm operasyonlarını tek platformdan yöneten gelişmiş bir ERP çözümü olarak ön plana çıkmaktadır.