ERP HABER – Dünyada üretim sektöründe meydana gelen hızlı gelişmenin sonucu olarak üretim verilerinin sağlıklı olarak planlanması, hesaplanması, paylaşılması ve toplanması ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyaç doğrultusunda sırasıyla MRP, MRP2 ve ERP geliştirildi. Bir sonraki aşama olarak, üretim planlamada karar verilmiş olan üretim planlarının, gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve veri toplamak için, MES (Manufacturing Execution System) adı verilen ara sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerde direkt olarak makinelerden veri almak ve makinelere veri göndermek amaçlanıyor. Bunun için de makine ile ERP arasında çift yönlü veri akışının sağlanması hedeflenmiştir. Elektronik olarak ölçülmesi mümkün olan değerler kullanıcı hatasına meydan bırakmadan, gerekli sensörlerle elde edilmektedir. ERP sisteminden üretime gönderilen bazı bilgilere göre de, elektronik motor ve kumandalarla makinelerin çalışırken gösterdikleri davranış değiştirilebilmektedir. MES sistemleri kullanılmadığında, bu bilgiler, üretim personeli tarafından bilgisayar veya kağıt aracılığıyla aktarılmakta ve çoğu durumda aksamalar olmaktadır.

Canias ERP MES İmalat Uygulama Sistemleri

CANIAS ERP İmalat Uygulama Sistemleri

CANIAS ERP, kendi içerisinde Otomasyon Modülü adı verilen bir MES (İmalat Uygulama Sistemleri) sistemine sahiptir. Üretimdeki makinelerle bağlantılı PLC cihazları ile doğrudan bağlantı kurmaktadır. PLC üzerinde çalışan uygulama da CANIAS ERP’ye uygun olarak geliştirilmiştir. Otomasyon modülünün amaçları:

  • PLC üzerinden CANIAS ERP’deki Üretim, Bakım ve Kalite Kontrol modüllerinde üretim personelinin yaptıkları işlemleri Makine aracılığıyla gerçekleştirmek.
  • CANIAS ERP üzerinden PLC aracılığıyla Makine fonksiyonlarının (Makinenin ayarlarını ERP sisteminde belirtilmiş parametrelere göre otomatik ayarlamak, Makineyi seri moda almak, Durdurmak, Kalıp özelliklerinin değiştirilmesi gibi) yönetilmesi.
  • Üretimin canlı olarak izlenmesini sağlamak. Üretimde meydana gelen sorunların anlık olarak görülmesi, üretimde meydana gelebilecek iş kayıplarının minimize edilmesini sağlamak.
  • İş merkezi verimliğini TEEP, OEE ile sağlıklı biçimde hesaplamak ve gerekli iyileştirme çalışmalarının doğru şekilde yapılmasını mümkün kılmak. BOM (Ürün ağacı), ROU (Rota) bilgileri canlı veriler doğrultusunda sağlıklı olarak güncellemek. Personel performansının ölçülüp gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
  • Planlanmayan duruşlarla ile ilgili sağlıklı verilerin toplanması ile duruş nedenleri ve sürelerinin belirlenmesi ve sağlıklı bir analiz sonucunda süreleri minimum seviyeye indirmek.
  • Makinenin periyodik bakımının PLC üzerinden yönetilmesi ile makine üzerindeki iş kaybını (arızaların sıklığını ve bakım/onarım maliyetini) minimize ederek makine verimliliğini yükseltmek.
  • Otomasyon modülünün en önemli amacı kullanıcı tarafından minimum bilgi girişi ile maksimum veriyi toplamaktır. Kullanıcıya minimum veri girişini sağlamak amacı ile kullanıcının giriş yapabileceği alanlara aynı zamanda barkod ve makineye bağlı olan çeşitli ölçüm aletlerinden veri aktarımı otomatik olarak yapılabilmektedir. Böylece üretim personeli veri girişi ile zaman kaybetmeyecek ve aynı zamanda kullanıcıya bağlı hatalı veri girişleri ortadan kaldırılmış olacaktır.

İşletmelerin sahip olduğu makine parkında bulunan makinelerin değişik özellikleri vardır. Genel olarak 3 grupta toplayabiliriz:

I. Aynı işi yapan farklı makineler,

II. Farklı işleri yapabilen aynı makine,

III. Aynı işi yapan makineler bulunabilir.

İşletmedeki bütün makinelerin aynı mantıkla ( aynı PLC programıyla ) yönetilmesi sağlıklı değildir. Örneğin, bir profil kesme makinesi ile bir paketleme makinesinin yönetim parametreleri ve yaptıkları işler aynı değildir. Bunlar aynı PLC programı ile yönetilemez veya yönetilmek istense bile, yüzeysel bilgiler gösterilebilir ve toplanabilir, fakat üretim aşamasıyla ilgili özel bilgiler kullanılamaz. Kesme makinesinin kesme yapacağı uzunluk otomatik olarak ayarlanmak istenirken, paketleme makinesinin böyle bir parametresi yoktur. Paketleme makinesinin arızaya geçtiğini belirten sinyaller ile profil kesme makinesinin arızaya geçme sinyalleri farklı olabilir. Kesme makinesinde, makinenin üretim hızını işçinin manuel olarak ayarlamasına izin verirken, paketleme makinesinde hızı, daha önce yapılmış üretimlerde kullanılan hızı ERP sisteminden hatırlayıp, PLC’nin ayarlaması istenebilir. CANIAS ERP otomasyon modülünde işletmenin sahip olduğu makine parkındaki makinelerin özellikleri ve görevli olduğu üretim işlemlerinin ayrıntılı bir analiz çalışması yapılarak, hazır olarak verilen standart PLC programında, prosese en uygun şekilde ek geliştirmeler yapılması hedeflenmiştir. Böylelikle minimum sürede ve maliyette, işletme gereksinimlerini tam karşılayan bir otomasyon sistemi kurulabilmektedir. Ayrıca bütün kaynak kodları ve geliştirme araçları, kullanıcı firmanın incelemesi ve revizyonlar yapabilmesi için açık olarak sunulmaktadır.

CANIAS ERP Otomasyon Modülünün sahip olduğu özellikler:

CANIAS ERP – Personel Giriş Ekranı

Makinenin doğru personel ile çalışması sağlanır. Böylelikle makinenin yanlış personelle çalışmasından doğacak arıza, firelerin meydana gelmesi engellenmiş olur. Makine üzerinde tanımlı periyodik bakım varsa personel tarafından bakımın gerçekleştirilmesi hatırlatılır. Bundan dolayı oluşacak arızalar minimize edilmiş olur. Makine verimliği artırılmış olur. Doğru personel verilerinin girilmesinden sonra, CANIAS ERP sisteminde, makine üzerindeki işlerin çizelgeleme sonuçları doğrultusunda Makine Kurulumda (Setup), Üretimde veya Duruşta ekranına otomatik olarak geçmesi sağlanır. Makine üzerinde yarım kalmış bir işlem yoksa çizelgedeki sıradaki işlem (Kurulum, Üretim) isteye bağlı olarak otomatik olarak başlatılabilir. Bu veriler anlık verilerdir ve CANIAS ERP sisteminden aracı bir yazılım kullanmaksızın, doğrudan okunur.

CANIAS ERP – İş Emri Arama Ekranı

Personelin makine üzerindeki mevcut işleri ve durumlarını ( Kurulum, Üretim ) görmesi sağlanır. Mevcut iş emirleri arasında arama yapılabilir. İş emrinde kullanacağı hammaddelerinin listesi ve depo stok durumlarını görmesi sağlanır. Personel tarafından uygun iş emri başlatılabilir. Personelin iş emri seçme yetkisi yok ise zorunlu olarak çizelgedeki ilk iş emrini başlatılması sağlanır.

CANIAS ERP – Kurulum ve Üretim Ekranları

Makineden sağlanan veriler doğrultusunda İşlem Süresi, Üretim Adetleri, Sıcaklık bilgisi, Hız bilgisi, Arıza sinyalleri ve bunun gibi makineden sağlanacak verilerin değerlendirilmesi yapılabilmektedir. İşletme istekleri doğrultusunda personele sesli veya ışıklı uyarı vermesi sağlanır. Örnek olarak makine gereğinden yavaş ve hızlı çalışıyorsa, Makine Sıcaklığında gereğinden düşük veya yüksekse sesli veya ışıklı uyarılar verilerek görevli personel uyarılır. Böylelikle gerekli önlemlerin bir an önce alması sağlanmış ve meydana gelebilecek arıza ve iş kaybı minimuma indirilmiş olunur. Üretim sırasında meydana gelen fire ve yeniden işleme miktarları tam olarak tutulabilir ve üretimde kullanılan gerçek hammadde miktar bilgileri sisteme aktarılabilir. Kurulum ve Üretim Ekranları  Ürün Ağacı ve Rota ile ilgili miktar ve süre güncellemelerinin gerçek veriler ile yapılmasına imkan sağlanmış olur.

CANIAS ERP – Duruş Ekranı

Makine Duruş veya arızaya geçtiğinde duruş süresi, duruşta üretilen miktarlar, duruş veya arıza kodu ve arıza bildirimi oluşturulup oluşturulmayacağı gibi makineden sağlanacak verilerin tutulması sağlanır. Bunun sonucu olarak makinede meydana gelen arıza veya duruş bilgileri sağlıklı olarak depolanır ve gerekli analizler yapılır.

CANIAS ERP – Üretim ve Performans İzleme Ekranı

Üretim durumunun anlık olarak izlenmesi sağlanır. Makinelerin durumlarını, anlık üretim miktarlarını ve çalışma hızlarını gösteren göstergeler bulunmaktadır. Makine Durumları Çizelgelemede İş Yok (Boş), Kurulum Başlat, Kurulumda, Üretim Başlat, Üretimde, Duruşta, makinelerin çalışma hızları (Yavaş, Normal, Hızlı). Böylelikle yöneticilerin anlık sağlıklı bilgi alması sağlanmış olur ve gerekli önlemlerin en kısa zamanda alınması sağlanır, iş kayıpları minimuma indirilir ve performans artışı sağlanır.